Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují právní vztahy mezi poskytovatelem servisních prací nabízených na doméně www.opravyovladacu.cz (dále jako Zakázka), fyzickou osobou Ing. Lenka Frajtová, IČ: 06300731, se sídlem Žižkova 695/18, Praha 4 - Kunratice, 148 00, zapsán v živnostenském rejstříku pod sp. značkou S-MCP11/17/044227, (dále jako Zhotovitel).

a

objednatelem Zakázky, kterým se rozumí osoba - spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, která se Zhotovitelem uzavírá smlouvu o dílo ve smyslu § 2587 občanského zákoníku, (dále jako Zákazník).

 

1.2.    Zákazník přijímá a uznává tyto obchodní podmínky jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na Zakázce. Zákazník se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo se Zhotovitelem seznámil a souhlasí s nimi.

 

1.3. Tato ustanovení platí i pro kupní smlouvy použitého zboží ze sekce "Bazar", pokud se ze zákona neuplatňuje jiné nařízení. Prodávajícím a Kupujícím se rozumí smluvní strany definované v bodě 1.1.

 

2.       Zakázka

2.1.    Smlouva o dílo se uzavírá distančním způsobem, skrze webové rozhraní servisu. Ceny Zakázky jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.2.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo distančním způsobem.

2.3.    Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je Zhotovitelem zasláno Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka.

2.4.    Předmět Zakázky Zákazník pak po potvrzení objednávky bez zbytečného odkladu odešle Zhotoviteli, a to podáním na výdejním místě Zásilkovny, dle instrukcí detailně specifikovaných v potvrzení objednávky.

2.5.    Zhotovitel neprodleně potvrdí Zákazníkovi přijetí předmětu Zakázky a tímto dnem začíná běžet lhůta pro opravu předmětu, která byla stanovena v potvrzení o objednání.

2.6.    V případě nedodržení instrukcí pro odeslání předmětu Zakázky, zejména jeho řádného označení ze strany Zákazníka, se lhůta dle bodu 2.5 prodlužuje a začne se počítat až od doby, kdy Zhotovitel identifikuje odesílatele Zakázky.

2.7.    Zhotovitel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a to buď vlivem nepředvídatelných okolností, nebo po dohodě se Zákazníkem, následkem čeho nebude možné původní termín dokončení dodržet, je Zhotovitel povinen sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení.

2.8.    Po provedení opravy Zhotovitel odešle Zákazníkovi oznámení o dokončení Zakázky, a to na email zadaný Zákazníkem v elektronické objednávce.  Oznámení se považuje za doručené druhý den od odeslání tohoto oznámení Zhotovitelem.

2.9.    V případě bezhotovostní platby za Zakázku tuto platbu provede Zákazník ve lhůtě 7 dní od doručení oznámení Zhotovitele o dokončení Zakázky. Zhotovitel pak odešle opravený předmět Zakázky Zákazníkovi do 2 dní od přijetí platby na účet Zhotovitele. V případě platby na dobírku, odešle Zhotovitel opravený předmět Zákazníkovi do 2 dní od oznámení.

2.10.   Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel vrácení vadných dílů po provedené opravě.

 

3.       Platební podmínky 

3.1.    Cenu prací účtuje Zhotovitel na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn na internetových stránkách www.opravyovladacu.cz. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

3.2.    Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží při distančním způsobu uzavření smlouvy hradí kupující jedním z následujících způsobů: dobírkou při doručení opraveného předmětu Zakázky přepravní společností, nebo při vyzvednutí na výdejním místě, nebo bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele dle informací v potvrzení elektronické objednávky.

3.3.    Cena opravy zahrnuje i přepravu předmětu Zakázky k Zhotoviteli, v případě, že bude využita způsobem specifikovaným na stránkách Zhotovitele v sekci Doprava a platba.

3.4.    Pokud Zákazník nezaplatí cenu Zakázky v souladu s podmínkami specifikovanými v bodě 2.9 těchto obchodních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě Zhotovitele se Zákazníkem, je Zhotovitel oprávněn v souladu s § 1395 občanského zákoníku využít zadržovací právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat.

3.5.    Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky Zákazník a Zhotovitel sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,3 % z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.

3.6.    V případě, že si Zákazník nezaplatí Zakázku do 6-ti měsíců od vyrozumění o provedení Zakázky, provede Zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku Zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace Zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení.

 

4.       Převzetí předmětu Zakázky

4.1.    Předání předmětu Zakázky se provádí prostřednictvím odeslání na výdejní místo Zásilkovny, nebo na adresu Zákazníka. Způsoby dopravy jsou specifikovány na stránkách Zhotovitele v sekci Doprava a platba.

4.2.    Zákazník je povinen opravenou Zakázku převzít nebo vyzvednout v souladu s bodem 4.1. těchto obchodních podmínek. Neučiní-li tak a Zakázka se vrátí Zhotoviteli, náklady na opětovné odeslání Zakázky Zákazníkovi hradí Zákazník. Dále se také uplatňuje zádržné právo dle bodu 3.6. obchodních podmínek.

4.3.    Pokud byla nevyzvednuta Zakázka s platbou na dobírku, může Zhotovitel před jejím opakovaném zasláním požadovat od Zákazníka platbu předem na účet v plné výši původní Zakázky + náklady na opětovné odeslání. 

4.4.    Pro případ nutnosti skladování předmětu Zakázky Zhotovitelem nad původně sjednanou lhůtu z důvodu překážky na straně Zákazníka, náleží dle § 2159 občanského zákoníku Zhotoviteli úplata za uskladnění. Její výše se sjednává na 20,- Kč (vč. DPH) za každý den uskladnění.

 

5.       Zrušení Zakázky a odstoupení od smlouvy

5.1.    Dle § 1837 občanského zákoníku nemá Zákazník v případě smluv na poskytování služeb právo na odstoupení od smlouvy, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

5.2.    Zákazník tedy může písemně zrušit Zakázku před tím, než Zhotovitel potvrdí přijetí předmětu Zakázky. Pokud bude předmět už v přepravě, vrátí Zhotovitel předmět bez zbytečného odkladu Zákazníkovi. Náklady na zaslání i vrácení předmětu Zakázky nese v tomto případě Zákazník.

5.3.    Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen akceptovat Zakázku, a to zejména zadanou osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Zhotoviteli.

5.4.    Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen provést opravu, jestliže předmět opravy není originální model definovaný při objednávce, je poškozen totálně/destruktivně, předmět je rozebrán nebo chybějí některé jeho části, předmět nesplňuje hygienická opatření a normy. Náklady na zaslání i vrácení předmětu Zakázky nese v tomto případě v plné výši Zákazník.

5.5.    Zakázka bude zrušena ze strany Zhotovitele, jestliže předmět opravy nebyl podán k přepravě ke Zhotoviteli do 3 měsíců od vytvoření objednávky, Již zaplacená částka za opravu bude Zákazníkovi vrácena do 3 dnů od provedení storna.

  

6.       Záruka

6.1.    Zhotovitel provádí pouze mimozáruční opravy nebo servisní práce. Ustanovení tohoto článku se tedy týká pouze odpovědnosti za tyto vady.

6.2.    Záruční doba na provedenou práci a na poskytnuté komponenty je 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem.

6.3.    Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na poškození způsobená použitím předmětu Zakázky k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro používání přístroje a jeho údržbu výrobcem přístroje. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození a znečištění, neodbornou instalaci, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu, nepovolený zásah do softwaru přístroje, provozování poškozeného zboží po zjištění závady, poškození přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě, provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami.

6.4.    Zákazník je povinen si po převzetí předmět Zakázky prohlédnout a vyzkoušet a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně oznámit Zhotoviteli. Jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez vady.

6.5.    V ostatních případech vad, které se projeví až při následném používání předmětu Zakázky, po jeho převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění Zhotoviteli s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.

6.6.     Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.

6.7.     Záruku nelze uplatnit taktéž v následujících případech: • předmět Zakázky nebyl Zhotoviteli dodán neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady, • vadné komponenty byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny, • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené komponenty, • Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Zhotovitele a Zhotovitel tak byl zbaven práva existenci reklamované vady ověřit sám nebo prostřednictví jiné jim určené osoby.

6.8.    Zhotovitel neručí za způsob zabalení předmětu Zakázky Zákazníkem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od Zákazníka ke Zhotoviteli.

6.9.    Zjistí-li Zákazník poškození předmětu Zakázky po jeho zpětném dodání přepravní službou od Zhotovitele, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od převzetí balíku od přepravce. Pro uplatnění reklamace škody doporučujeme škodu nafotit.

6.10.   Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

  

7.    Sekce Bazar - prodej použitého a repasovaného zboží.

7.1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

7.1.1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. O odstoupení od smlouvy kupující prodávajícího informuje  v této 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.


7.1.2. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od přijetí vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní a nesmí jevit známky dodatečného opotřebení či poškození oproti původnímu stavu v jakém bylo zakoupeno. 

7.1.3. 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

7.2.  Záruka za jakost

7.2.1. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého zboží v době 12 měsíců od převzetí. 

7.2.2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,  na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1.    Zákazník odesláním objednávky Zakázky potvrzuje, že je vlastníkem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

8.2.    Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z tohoto smluvního vztahu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.

8.3.    V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.

8.4.    Zhotovitel je oprávněn tyto ustanovení kdykoliv změnit.

8.5.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.4.2024.

 

Zpět do obchodu